Essers & Vanbriel

FAQ

 

Essers & Vanbriel spreekt Nederlands, geen “accountants”. Waarom zou je mailen als je ook kan bellen? Waarom moeten bedrijfsadviseurs saaie, grijze mannen zijn als het ook sterke, jonge vrouwen kunnen zijn? Waarom zou een vergadering met je boekhouder geen fun kunnen zijn? Waarom zou je je alleen tijdens de kantooruren verantwoordelijkheid voelen voor je klanten?

Essers & Vanbriel

FAQ

Hoe verander ik van boekhouder?

Het veranderen van boekhouder kan zeer vlot verlopen

  1. Je bekijkt eerst hoe lang uw opzegtermijn loopt en dient deze te respecteren.
    Heb je geen opzegtermijn afgesproken met uw vorige boekhouder (via een contract) dan staat het je vrij om op eender welk ogenblik een einde aan de samenwerking te maken
  2. Je tekent bij jouw nieuwe boekhouder een volmacht dat hij jouw dossier mag overnemen.
  3. Je spreekt af vanaf wanneer jouw boekhouder jouw dossier mag overnemen. (probeer dubbele kosten te vermijden door goede afspraken te maken met beide boekhouders)
  4. Daarna contacteert jouw nieuwe boekhouder jouw vorige boekhouder dat hij jouw dossier volledig zal overnemen.
  5. Er wordt samen een overdrachtstermijn afgesproken en daarna ontvangt jouw nieuwe boekhouder jouw volledige boekhouding en verloopt alles via jouw nieuwe boekhouder.
Waar kan ik controleren of het btw-nummer van mijn klant geldig/correct is?

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Daar typ je het land en het btw-nummer in en enkele seconden nadat je op ‘verificatie’ heb geklikt, krijg je de mededeling of het btw-nummer al dan niet geldig is.

Waar kan ik de inhoudingsplicht controleren van de RSZ?
Waar kan ik de inhoudingsplicht controleren van bedrijfsvoorheffing?
Waar vind ik de neergelegde jaarrekeningen?
Waar vind ik de publicaties in het Belgisch Staatsblad?
Op welk rekeningnummer moet ik de btw storten en met welke vermelding?

BTW-ontvangsten Brussel (rekening-courant)
– Vermelding: https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling
– Bankrekeningnummer: IBAN: BE22 6792 0030 0047, BIC: PCHQBEBB
BTW-ontvangsten Mechelen (bijzondere rekening)
– Vermelding: Artikelnummer bijzondere rekening
– Bankrekeningnummer: IBAN: BE22 6792 0034 9355, BIC: PCHQBEBB

Op welk rekeningnummer moet ik de voorafbetaling storten en met welke vermelding?

Natuurlijke personen
– Vermelding:
Bij een eerste voorafbetaling vermeld je in de zone “vrije mededeling” NIEUW gevolgd door jouw rijksregisternummer. Je kunt slechts één rijksregisternummer vermelden. Het is dus niet mogelijk om voor gehuwden of wettelijk samenwonenden één enkele betaling te verrichten. In dergelijk geval moet per partner een afzonderlijke betaling gebeuren.
Na deze eerste betaling zul je voor de volgende vervaldagen van de dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Het betalingsformulier vermeldt de bij betaling te gebruiken gestructureerde mededeling.
Je kan die trouwens gebruiken voor iedere voorafbetaling die je nadien nog wenst uit te voeren.
Als je gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zal de spontane toezending van betalingsformulieren wegvallen. Je kunt steeds de voorafbetaling hervatten en daarbij gebruik maken van dezelfde gestructureerde mededeling.
– Bankrekeningnummer: BE07 6792 0023 4066, BIC: PCHQBEBB

Rechtspersonen
– Vermelding: http://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling
– Bankrekeningnummer: BE20 6792 0023 3056, BIC: PCHQBEBB

Hoe lang moet ik mijn ondernemingsdocumenten bewaren?

Boekhoudkundige documenten

De ondernemingen moeten hun boeken bewaren gedurende tien jaar, te rekenen van de eerste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt. Van het ongesplitste dagboek, het centraal boek, de drie dagboeken van de kleine personenonderneming en het inventarisboek, moet het origineel worden bewaard. Van de andere boeken (dagboeken, grootboek) mag het origineel of een afschrift worden bewaard.
De verantwoordingsstukken worden methodisch opgeborgen en tien jaar bewaard, in origineel of in afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden (interne documenten), worden drie jaar bewaard.

BTW-documenten

Boeken, factuurboeken, facturen, registers

De boeken en stukken dienen te worden bewaard gedurende zeven jaar te rekenen vanaf de eerste januari volgend op hun sluiting wat boeken betreft, op hun datum wat andere stukken betreft of op het jaar waarin het recht op aftrek is ontstaan.
Belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen zijn tot die verplichting ook gehouden ten aanzien van de stukken in verband met de intracommunautaire verwervingen van goederen of met de in het buitenland verrichte handelingen die vallen onder de BTW-wetgeving.

Documenten m.b.t. onroerende goederen

Voor de belasting geheven op onroerende goederen uit hun aard en zakelijke rechten daarop, is het herzieningstijdperk voor de aftrek van de BTW op vijftien jaar vastgesteld. De ondernemingen moeten alle documenten die betrekking hebben op deze goederen of rechten gedurende vijftien jaar bewaren teneinde de controle op de herziening van de aftrek mogelijk te maken.

Nieuwbouw

De eigenaar van een pas opgericht gebouw is verplicht de plans en bestekken van dat gebouw, alsook de facturen van de bouw, te bewaren gedurende vijf jaar vanaf de datum van de betekening van het kadastrale inkomen en ze ter inzage voor te leggen op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met de controle op de heffing van de belasting.

 

Documenten m.b.t. de directe belastingen

Behoudens wanneer zij door het gerecht in beslag genomen zijn, of behoudens afwijking toegestaan door de administratie (het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), moeten de boeken en bescheiden aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan worden vastgesteld, ter beschikking van de administratie worden bewaard tot het verstrijken van het vijfde jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk.

 

Vennootschapsdocumenten

De archieven van een vennootschap omvatten alle notulen, diverse verslagen en registers die, krachtens het Wetboek van vennootschappen, moeten opgesteld worden of gehouden. Deze moeten bewaard worden gedurende vijf jaar na de datum van bekendmaking van de afsluiting van de vereffening van de vennootschap. Deze bekendmaking behelst bovendien de opgave van de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard.

 

Sociale documenten

In het algemeen. moeten sociale documenten vijf jaar lang bewaard worden. Het begin van de bewaarperiode verschilt echter naar gelang de natuur van het document. De plaats van bewaring is dezelfde voor alle documenten: ofwel het adres waaronder de werkgever ingeschreven is voor de R.S.Z., ofwel het domicilie van de werkgever, of nog de maatschappelijke zetel indien het een vennootschap betreft. Indien het domicilie of de maatschappelijke zetel in het buitenland is gelegen, doet het adres van het sociaal secretariaat dienst.

Wat houdt de Anti-witwas wetgeving in?

De wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wil voorkomen dat een crimineel vermogen via een witwasoperatie in de legale economie komt.
Als erkende boekhouder – fiscalist zijn wij onderworpen aan deze wetgeving en dienen hiertoe een aantal richtlijnen na te leven.
Daarom moeten wij een klantenonderzoek uitvoeren. Dit houdt in dat wij elke cliënt zijn lasthebbers en de uiteindelijke begunstigde van de cliënt dienen te identificeren (aan de hand van uw EID, gecoördineerde statuten,…).
De identificatiegegevens dienen we bij te houden en deze op geregelde tijdstippen te hernieuwen.
De wetgeving houdt in dat voor verdachte transacties een schriftelijk verslag moet opgemaakt worden en een vermoedelijke witwasoperatie dient gemeld te worden aan de CFI.
Heb je hierover vragen, aarzel dan niet ons kantoor te contacteren.

Hoe geef ik online een volmacht aan mijn boekhouder?

(Een e-id kaart lezer is verreist en moet correct geïnstalleerd worden)
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/
Er zijn 2 soorten volmachten, in eigen naam en in naam van jouw onderneming. Beiden moeten echter wel in orde gebracht worden.
1. Plaats jouw ID kaart in de kaartlezer en ga naar: www.taxonweb.be
2. Bij “Ik wil meer informatie” klik op onthaalpagina voor de volmachthouder
3. Klik daarna op self service mandatensysteem
4. Meld aan met jouw eID
5. Hier kun je kiezen of je de volmacht wil geven in eigen naam of in naam van jouw onderneming (beiden moeten echter een volmacht geven, dit doe je dus 2 keer)
6. Klik daarna op “U heeft 1 mandaat die u nog moet ondertekenen”
7. Klik op het vergrootglas – te ondertekenen
8. Klik op het pennetje rechts bovenaan om te ondertekenen (Als je nog een volmacht hebt bij een andere boekhouder kun je deze ook hier stopzetten)
9. Klik op “Het mandaat bevestigen” en daarna op het vinkje en OK