PRIVACYBELEID

Essers & Vanbriel

PRIVACYBELEID

ORGANISATIE VAN VERWERKINGS-VERANTWOORDELIJKE

ESSERS & VANBRIEL BV, gevestigd te Hoogstraat 40, 3670 Oudsbergen (België) met als ondernemingsnummer 0733.903.384 en erkenningsnummer BIBF 70570833 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij waarborgen de privacy van alle persoonsgegevens waarvan wij kennis krijgen ten gevolge van de uitvoering van onze overeenkomsten en zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u ons verschaft op een vertrouwelijke wijze behandelen.

 

CONTACTGEGEVENS

ESSERS & VANBRIEL BV
Maatschappelijke zetel:
Hoogstraat 4
3670 Oudsbergen
BE 0733.903.384
Telefoonnummer: +32 11 94 66 44
E-mail: info@essers-vanbriel.be
Website: www.essers-vanbriel.be

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

ESSERS & VANBRIEL neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mailadres: info@essers-vanbriel.be.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Deze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken.
ESSERS & VANBRIEL verwerkt uw gegevens, die van uw werknemers, uw vertegenwoordigers en/of uw bestuurders, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.
U verleent ESSERS & VANBRIEL daartoe de toestemming overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden van ESSERS & VANBRIEL in verband met dergelijke gegevens. U garandeert ESSERS & VANBRIEL dat u de nodige toestemmingen hebt bekomen van uw werknemers, uw vertegenwoordigers en/of uw bestuurders om aan ESSERS & VANBRIEL die persoonsgegevens over te maken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Clienteel

 1. Voor- en achternaam;
 2.  Adresgegevens;
 3. Geboortedatum en -plaats;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Beroep;
 7. Samenstelling van het gezin;
 8. Rijksregisternummer en/of identificatienummer van de sociale zekerheid;
 9. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 10. Bankrekeningnummer.

 

Leveranciers

 1. Voor- en achternaam;
 2. Adresgegevens;
 3. Geboortedatum en -plaats;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Beroep;
 7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 8. Bankrekeningnummer.

 

Sollicitanten

 1. Voor- en achternaam;
 2. Adresgegevens;
 3. Geboortedatum;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Persoonlijke interesses;
 7. Opleiding;
 8. Curriculum vitae;
 9. Beroep;
 10. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 11. Bankrekeningnummer.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONS-GEGEVENS

ESSERS & VANBRIEL verwerkt in het kader van haar activiteiten geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, waaronder persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst kan blijken en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

ONS GEBRUIK VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

ESSERS & VANBRIEL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Hierna kan u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. De gegevens die wij gebruiken zijn de volgende:

Voor ons cliënteel:

 1. Het afhandelen van onze overeenkomst voor fiscale ondersteuning en onze dienstverlening dienaangaande;
 2. Om te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving ter zake in het kader van de opdracht van ESSERS & VANRIEL, waaronder het uitlezen van uw gegevens op uw e-ID;
 3. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ESSERS & VANBRIEL of van derden, waaronder financiële instellingen, overheden of verzekeringsmaatschappijen;
 4. Verzenden van onze nieuwsbrief;
 5. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 6. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 7. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Voor onze leveranciers:

 1. Om met u te communiceren;
 2. Voor ons leveranciersbeheer;
 3. Voor het opstellen en aangaan van contracten tot levering van goederen en/of diensten;
 4. Voor marketingdoeleinden;
 5. Om te voldoen aan wettelijke bepalingen;
 6. Om onze eigen belangen te behartigen.

 

Voor sollicitanten:

 1. Aanwerving;
 2. Het opbouwen van een wervingsreserve;
 3. Om met u te communiceren;
 4. Voor statistische doeleinden

 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONS-GEGEVENS

Als verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien wij beschikken over een wettelijke grondslag. Om de hierboven vermelde persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op volgende wettelijke basis:

 • Uw toestemming: In een aantal gevallen zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u ons uw toestemming heeft verleend. In dat geval zullen wij u steeds informeren van het doel waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden. Uw toestemming zal dan specifiek voor die doeleinden gelden. De toestemming hoeft niet noodzakelijkerwijs schriftelijk gegeven te worden. U kan ons ook mondeling (bijvoorbeeld via een telefoongesprek) toestemming verlenen. U heeft trouwens het recht om op elk ogenblik uw toestemming in te trekken. Uw toestemming zal gevraagd worden in het geval van prospectie en recruitment.
 • Uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen: De persoonsgegevens van cliënteel en leveranciers worden voornamelijk op deze wettelijke basis verwerkt.
 • Wettelijke verplichting: In welbepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om in het kader van de anti-witwas en fiscale wetgeving bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
 • Onze gerechtvaardigde belangen: In een aantal gevallen is de verwerking noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen kaderen vooral in enerzijds het ontwikkelen van onze economische activiteiten en beschermen van onze economische belangen in de ruime zin en anderzijds het verbeteren van onze dienstverlening en verdere ondersteuning van ons cliënteel. Om die redenen kunnen wij een nieuwsbrief uitbrengen (direct marketing). Om onze belangen te bewerkstelligen zullen wij ons cliënteel en prospecten op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen en uitnodigen voor onze events. Indien u niet langer op de hoogte wil gebracht worden, kan u zich steeds uitschrijven via reply of via een korte email aan info@essers-vanbriel.be.
 • De wettelijke grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons. Wij geven u per categorie een overzicht van alle wettelijke grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Cliënteel

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Onze gerechtvaardigde belangen

 

Leveranciers

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Onze gerechtvaardigde belangen

 

Sollicitanten

 • Uw toestemming
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Onze gerechtvaardigde belangen

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

ESSERS & VANBRIEL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.
In bepaalde gevallen dienen wij uw persoonsgegevens te delen met derden. Dit kan noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te garanderen. Deze derden kunnen enerzijds louter ontvanger zijn van uw persoonsgegevens of anderzijds uw persoonsgegevens in opdracht van ons verder verwerken (in dat geval werken wij samen met zogenaamde “verwerkers”). In dat laatste geval zien wij er steeds op toe dat wij met elke verwerker bepaalde afspraken maken over hoe zij uw persoonsgegevens mogen verwerken. Wij zullen er eveneens op toe zien dat onze verwerkers alle nodige maatregelen nemen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met deze derden om zoveel mogelijk te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wij kunnen een beroep doen op de volgende derden:

 • Externe dienstverleners: banken, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, informatiediensten, beheerder van ons netwerk en dergelijke meer.
 • Overheden.

In principe verwerken wij al uw persoonsgegevens in België. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die niet gevestigd zijn in de Europese Unie, bieden wij passende waarborgen en zorgen wij ervoor dat u over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikt.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

ESSERS & VANBRIEL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden alleszins bewaard zolang onze overeenkomst in uitvoering is.
Wij hanteren een bewaartermijn voor uw persoonsgegevens gelijk aan (1) de volledige duurtijd van de overeenkomst met u, inclusief eventuele verlengingen, en tijdens een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst, of (2) gedurende de volledige termijn dat ESSERS & VANBRIEL gelijkaardige diensten aanbiedt op de markt als diensten die u van ESSERS & VANBRIEL heeft ontvangen of waarvoor u interesse hebt getoond, al naar gelang welke van beide termijnen de langste is.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te laten doorsturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres info@essers-vanbriel.be.
Om er zeker van te zijn dat het desbetreffende verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
ESSERS & VANBRIEL houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar in ieder geval binnen de dertig dagen, op uw verzoek reageren.

 

EEN KLACHT INDIENEN

ESSERS & VANBRIEL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens:
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (‘Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer’)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

VEILIGHEID

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u om dit aan ons te melden.
Wij nemen eveneens passende technische en organisatorische maatregelen om vast te stellen of een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de toezichthoudende autoriteit en uzelf daarvan zonder aarzeling in kennis te stellen via e-mail info@essers-vanbriel.be.