Verhoging belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen. Er werd beslist om tijdelijk de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen te verhogen van 45% naar 60% en dit tot eind 2020.

Deze maatregel is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie),
  • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

Om eenvoudig recht te hebben op de belastingvermindering, is het belangrijk dat de vereniging uw voornaam, naam en adres kent.